Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން އާދާ ޝަރްމާ އުފަންދުވަހަށް ރާއްޖޭގައި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ ވެސް 'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން' އާ ގުޅިއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާގައި ޝޯ ދިނުމަށްފަހު ވަރަށް ސިއްރުން ޖަސްޓިން ބީބާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ފޮޓޯ ޝޫޓް މަނަފަރު ރިސޯޓްގައި 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ދަބަންގް 3"ގައި ސަލްމާންގެ ލޯބިވެރިޔާ މުހިއްމު ރޯލަކުން! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ލިއޮނަލް މެސީ މެސީގެ އަލަތު ކައިވެނި އަންނަ ޖޫން މަހު! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 5
މުނިފޫހިފިލުވުން ޝަލަބީގެ "އާދޭސް"ގެ ޓީޒާ ވަރަށް ޝައުގުވެރި! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އީމް ނިޒާމާ އެކު ބާއްވާ ސެލެބްރިޓީ މޭކަޕް ކްލާހުގެ މޮޑެލަކަށް ސުނީ! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރާ އިންނާނޭ މީހަކު ހޯދުމަށް ނީތޫ ލަންޑަނަށް؟ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރު އަދި ބަތަލާގެ އެވޯޑު ކޮންކޮނާ ހޯދައިފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަނގަޅު ސްކްރިޕްޓެއް ނެތި 'އާޝިގީ 3' ނުހަދާނަން: މޯހިތު ސޫރީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ކޮމޭޑިއަން މާކުން ނައީމް ނިޔާވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ބިޒީކަމުން ވިދްޔާއަށް "ތަލައިވާ 161" ކުޅެވޭކަށް ނެތް! 2 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޗައިނާއިން ވެސް "ދަންގަލް" އަށް ތަރުހީބު އޮހެނީ! 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން މީރާ ޖޫރިމަނާކޮށްފި 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 3
މުނިފޫހިފިލުވުން އަންކިތާ އާއި ސުޝާންތުގެ ރުޅިވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައީތަ؟ 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ޖަސްޓިން ބީބާ ޖަސްޓިން ބީބާ 'ކޮފީ ވިތު ކަރަން' އަށް އަންނަނީ؟ 2 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
DB released.