އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ހަމުގެ ކުލަ ކަޅުވުމުން އެތައް ފަހަރަކު ވަނީ ރިޖެކްޓު ކޮށްފައި: އުލްކާ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ނާމާން" ލަސްވަނީ ބައެއް ކާސްޓުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އައިޝްވާރްޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އާލިއާ ބަޓް އާލިއާ ހަ މަސް ދުވަހަށް އެކްޓިންގ އާ ދުރަށް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް"ގެ ޕްރިމިއާ ފަސްކޮށްފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދުލްހަނިޔާ' ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ވެސް އެބަ އޮތް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ވެބް ސީރީޒް އަކާ އެކު ރާމް އާއި ސާކްޝީ އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
އަކްޝޭ ކުމާރު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި މަރުވި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް އަކްޝޭގެ ފަރާތުން 1.08 ކުރޯޑު! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ލަކްނައު ސެންޓްރަލް' ގައި ކްރިތީގެ ބަދަލުގައި ޑަޔާނާ ޕެންޓީ! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޝާޚް ރުކް ޚާން ޝާހުގެ ކާރުން ޖެހި ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ"ގެ ވަދާއީ ޝޯތައް މިރޭ ފަށަނީ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޖޯން އާއި ޕްރިޔާ ވަރި ވަނީ؟ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޕަދްމާވަތީ'ގެ ސެޓުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
އަކްޝޭ ކުމާރު ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ބަޔޮޕިކްގައި ފެނިގެންދާނީ އަކްޝޭ! 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ނޯޓީ 40" މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިމި، ބައެއް ތަރިން މާލެ އަތުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 12 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް "މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން 2 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ މި ހަފްތާގެ ޝޯތައް ކެންސަލް 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.