Sun Online

އެންމެފަސް

މިއުޒިކް މޫޝަންގެ އާ އަލްބަމް މާދަމާ ރޭ ރިލީޒްކުރަނީ، އަޑުއެހުންތެރީ ކެތްމަދުވެފައި! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް ބޮސްގެ ފުރަތަމަ ޝޯގެ ކޮންމެ ބެލުންތެރިއަކަށް ތަރީންގެ އަތުން ހަދިޔާއެއް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމީތާބުގެ 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް ރާއްޖޭގައި ސިއްރުން ފާހަގަކޮށްފި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ބޮބީ ޑިއޯލް ވެސް "ރޭސް3"ގައި؟ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަންބީރު އާއި އާލިއާގެ ފިލްމަށް ކިޔަނީ 'ބްރަހްމަސްޓްރާ' 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ކާޖޮލް އާ ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަ ހާމަކުރެވުނީތީ ލަދުގަނޭ: ކަރަން 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ފީޗަރ "ކެޔޮޅާ": ނާޝިދުގެ އަޑުނީވި އޮތް "ޖާނީ" އިން ތަންކޮޅެއް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން "ރޭސް3"ގައި އަމީތާބަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވުނު 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން އަމީތާބުގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 7
އާމިރު ޚާން ޒައިރާ އަށް ވުރެ ކުޅަދާނަ މޮޅު އެކްޓަރެއް ނެތް: އާމިރު 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު 'ޑްރެގަން' އަށް ރަންބީރު ޖިމްނާސްޓިކްސް ދަސްކުރަނީ! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ވަކި މީހަކާ މެދު ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް: ވަރުން 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ބާޣީ 2" ކުޅުމަށް ޓައިގާ ޝްރޯފް ފަސް ކިލޯ ބަރުކޮށްފި 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ކޭދަރްނާތު"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 2 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ދަ ފޯލްޓް އިން އަވަ ސްޓާސް"ގެ ހިންދީ ރީމޭކްގައި ސުޝާންތު! 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ޖުޅްވާ2" އަށް ހަފްތާ އެއްގެ ތެރޭގައި 98 ކްރޯޑު! 2 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
DB released.