Sun Online

އެންމެފަސް

ނޯޓީ 40 "ނޯޓީ40" މިރޭ ރިލީޒްކުރާނެ، ޑައިރެކްޓަރު ބުނީ "ވަަރަށް ފައްކާވާނެ" ކަމަށް! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝްރައްދާގެ 'ހަސީނާ ޕާކަރް' ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދަނުޝް އާއި ކާޖޮލްގެ 'ވީއައިޕީ 2' ރިލީޒް ކުރާން ތާރީޚު ހަމަޖައްސައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ: އާމިރުގެ އިތުރު ބްލޮކްބަސްޓާއެއް؟ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް 'ޖުޅްވާ 2'ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އާނަންދަކީ ސޯނަމްގެ ހަޔާތަށް އައި އެންމެ "ބެސްޓް" މީހާ! 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ނޯޓީ 40 "ނޯޓީ40"އަކީ ޖާދުއަށް ތަފާތު ތަޖްރިބާއެއް! 3 ހަފްތާ 16 ގަޑި ކުރިން comment 3
މުނިފޫހިފިލުވުން ކްލޫނީގެ ދެދަރިންގެ ފޮޓޯ ޕަބްލިޝްކުރި މަޖައްލާއަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ހޮލީވުޑް ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ ރާއްޖޭގައި! 3 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ނޯޓީ 40 މޮޅެތި ފަންނާނުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ޝަރަފެއް: ސްޓެޕް އައްޔަ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް މާދުރީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޕްރިޔަންކާ ކޮމެޑީ ސީރީޒް އެއް އުފައްދަނީ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް 'ވޯންޓެޑް' އެކްޓަރު އިންދަރު ކުމާރު މަރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒްގެ ހަ އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 3
އެޗްޑީސީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓާ ތީމް ޕާކު ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ! 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާ ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދޭން ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާ އެއްބަސްވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ފޮޓޯގްރާފަރުން ދެކެ އަރާދިޔާ ބިރުގަތުމުން އައިޝްވާރްޔާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ރަންބީރާއި މާހިރާ އާދެމެދު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް؟ 4 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
DB released.