Sun Online
Ramadan 2017

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން ޖޯޖް އަދި އާމާލް ކްލޫނީއަށް އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ލިބިއްޖެ! 2 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ލުއި ޚަބަރު މެރިލީން މޮންރޯ އާއި ޖޯ ޑިމާޖިއޯގެ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް 122،500 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް 'ރީލޯޑް'އެއް ނޫން، 'އަ ޖެންޓްލްމޭން'! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ލިޕްސްޓިކް އަންޑާ މައި ބުރްކާ' ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޚު ހަމަޖައްސައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މޭގްނާ ގުލްޒާރުގެ ފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ އަދި ވިކީ ކޯޝަލް! 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދަ ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާޒް'ގެ ހިންދީ ރީމޭކް އަށް އަދިއްތުޔަ ނޫނެކޭ ބުނެފި 3 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޖެކްލީން އާއި ތާޕްސީ އާދެމެދު މައްސަލަ ޖެހުނީ؟ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ކަރީނާ ކަޕޫރު ތިން މަހުން ކަރީނާ 16 ކިލޯ ލުއިކޮށްލައިފި 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން ކޭބީސީގެ ނުވަ ވަނަ ސީޒަންގެ ހޯސްޓަކީ ވެސް އަމީތާބް! 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ "ބޮނދު" އެޕިސޯޑު މިހާރު ސަން ޕްލޭއިން ބަލައިލެވޭނެ 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން comment 9
ބޮލީވުޑް ސަންޖޭ ދަތުގެ ބަޔޮޕިކް ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ އަހަރު 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ "ބޮސް"ގެ ކާސްޓުން ފައިނަލް ވެއްޖެ، ޝޫޓިންގ މިމަހު 13ގައި ފަށަނީ! 3 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 2
އާލިއާ ބަޓް ސިދާރްތު އާއި ޖެކްލީންގެ ގާތް އެކުވެރިކަން އާލިއާއަށް މައްސަލައަކަށް ވީތަ؟ 3 ހަފްތާ 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަކްޝޭގެ 'ޓޮއިލެޓް' ރިލީޒް ކުރާނީ އަންނަ އޯގަސްޓު މަހު 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ސައިރާތު' ރީމޭކްގައި އިޝާން އަދި ޖާންވީ! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޝާޚް ރުކް ޚާން އެންމެ ފަހުން ޝާހުއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަތަލާ އިން ލިބިއްޖެ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކައިވެނި ރޫޅުނީ އަހަރެންގެ ސަބަބުން: މަނީޝާ 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
DB released.