އެންމެފަސް

ފިލްމީ ދާއިރާ ބެލުންތެރިންގެ އެދުމަށް "ބައިވެރިޔާ" އެނބުރި އޮލިމްޕަހަށް! 2 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ނީލް އާމްސްޓްރޯންގް ގެ ބަޔޯޕިކްގެ ތަރިއަަކަށް ރަޔަން ގޮސްލިން 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް 2017 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަނީ "ސްޓާ ވޯސްް" އަށް! 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ސަނީ ސައިޑް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް ރައީސް ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި 3 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެކްޓަރަކީ ސްކާލެޓް ޖޮހާންސަން 3 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ލުއި ޚަބަރު ކެރީ ފިޝާ މަރުވިތާ އެއްދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް "ސްޓާ ވޯސް"ގެ ބަތަލާ ކެރީ ފިޝާ މަރުވެއްޖެ 3 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ޓޮމް ކުރޫސް ވެސް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި، އައީ ޖެޓެއްގައި! 3 ހަފްތާ 13 ގަޑި ކުރިން comment 3
މުނިފޫހިފިލުވުން ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އެވްރިލް ލެވީންގެ އާ އަލްބަމެއް އަންނަ އަހަރު 3 ހަފްތާ 18 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދަންގަލް އަށް ތިން ދުވަހުން 100 ކުރޯޑު! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް އަރްމާން މަލިކް، ވަނުން މުޅިން ހިލޭ! 3 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ސުޝާންތު އާ ދެމެދު އޮންނަނީ ހާއްސަ ގުޅުމެއް: ކްރިތީ 3 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓްރަމްޕްގެ އިނޮގްރޭޝަންގައި ބޭނުން ނޫން ނެށުންތެރިން ބައިވެރިވުން މަޖުބޫރު ނޫން ކަމަށް ބުނެފި 4 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑަންގަލް' އަށް 'ޕީކޭ'ގެ ރެކޯޑު މުގުރާލެވިދާނެތަ؟ 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ހާފް ގާލްފްރެންޑް' ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ޗާއިވާލާ' ޕާކިސްތާން ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި 4 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ހޯދައި، އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ލޫދިފާ" 4 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން comment 3
DB released.