Sun Online

އެންމެފަސް

ހޮލީވުޑް ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލައިލާ މަޖްނޫ އަލުން އުފައްދަނީ 4 ދުވަސް 29 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ޝްވެކް ސިނަމާ ޕީޓާ ރެބިޓް: ޝައުގުވެރި މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދާ ކާޓޫން ފިލްމެއް! 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ-ރަންވީރު، ބަންސާލީގެ އިތުރު 3 ފިލްމެއްގައި؟ 5 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސައިނާ، އައިޑަލް ފެއްޓީވެސް ގޯލްޑަން މައިކާއެކު! 5 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕަރީ: އަސްލު ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ވާނެބާ؟ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަޕިލް ޝަރްމާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނީގައި ޕާފޯމް ކުރާނީ އެޑް ޝީރަން؟ 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ތިންވަނަ ސީޒަން ފަށައިފި 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ 6 ދުވަސް 41 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ބްރަހްމަޝްތުރާގެ ޝޫޓިންއަށް އާލިއާ އާއި ރަންބީރު ބަލްގޭރިއާއަށް! 6 ދުވަސް 46 މިނެޓް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޭނުންވަނީ ޝާހްރުކް އާ އެކީ ފިލްމެއް ކުޅެލަން: ޕްރިޔާ 6 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ލީނާގެ ޝޫޓިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައި، ރިލީޒްކުރުން އޭޕްރިލް ނުވަތަ މެއި މަހު! 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން comment 2
ޝްވެކް ސިނަމާ ޕީޓާ ރެބިޓް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާއަށް 7 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެންމެންގެ ނަޒަރު މިކުއްޖާއަށް، މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް މިކުއްޖާ! 1 ހަފްތާ 12 މިނެޓް ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް ކިކް 2ގެ ބަތަލާ އަކަށް އަމީ ޖެކްސަން ހަމަޖައްސައިފި 1 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން
ވަކިން ލޯބިން ވަކިން ލޯބިންގެ "ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ" ރިލީޒްކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.