އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ފިލްމު އުފައްދަނީ އެވޯޑު ހޯދާކަށް ނޫން: އަރްބާޒް ޚާން 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ލައިޝާއަށް "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް"ގެ ރާގު ދެވުނީ އިހުމާލަކުން: ސްޓޫޑިއޯ 1 ހަފްތާ 14 ގަޑި ކުރިން comment 3
ބޮލީވުޑް ވިހެއުމަށް ފަހު ފަސް މަސް ވަންދެން ގެއިން ބޭރަށް ނުދަން: ޝިލްޕާ 1 ހަފްތާ 21 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް"ކިއިރު ރާގަކީ ކޮޕީއެއް ކަމެއް ނޭނގޭ: ލައިޝާ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން 19 އަހަރަށްފަހު ޓެޑްރީގެ އާ ފިލްމެއް، ނަމަކީ "ލަސްވިޔަސް" 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޝޫޓިންއަށް "ނޯޓީ 40"ގެ ކުރޫ މިލަންދުއަށް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނިއުގެ މެޗުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ގުގުމާލަން ބިދަބިން އަދި ހަބޭސް 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަލީ ވަހީދުގެ ޅެމަކަށް ކުޑައިއްބެގެ "ތަފާތު" ވީޑިއޯ ލަވައެއް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ފިލްމް "މަލިކާ"ގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ޝާޚް ރުކް ޚާން މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ޝާހު އާދެކޮޅަށް ހުށަހަޅައިފި 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން 'ޑްރެގަން'ގައި ރަންބީރު އަދި އާލިއާ އާއެކު އާމީތާބް ވެސް! 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
ކަންގަނާ ރަނައުތު މި އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން: ކަންގަނާ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 19 އަހަރަށް ފަހު "އަމާނާތް" އަނެއްކާވެސް މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މަލިކާ މާލެއާ އެއްދުވަހެއްގައި "މަލިކާ" އަތޮޅު ތެރެއަށް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ"އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަރްޖުން އަދި ޝްރައްދާގެ 'ހާފް ގާލްފްރެންޑް' ރިލީޒް ކުރާނީ މެއި މަހު 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރު މުޅިން ތަފާތުކޮށް، އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިިފި! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
DB released.