Sun Online

އެންމެފަސް

ހޮލީވުޑް އިންކްރެޑިބްލްސް 2: އެނިމޭޓެޑް ފިލްމަކަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީގެ ރިކޯޑު މުގުރާލައިފި 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 6 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެޕަލް އޯޕްރާއާ ގުޅިގެން އެޕަލްއިން އޮރިޖިނަލް ވީޑިއޯތަކެއް އުފައްދަނީ 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
އައިފާ އެވޯޑު އައިފާ އެވޯޑްސް 2018: ބަތަލާ ރޭކާގެ ހާއްސަ ހުށައެޅުމެއް 1 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން comment 2
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހަކަށް އަނުޝްކާގެ ފަރާތުން ފިލާވަޅެއް! 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" ރިލީޒް ކުރާނީ 2020ގައި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
މަޖިލިސް ޔަޝް ރާޖްގެ ފިލްމަކުން މިފަހަރު އަކްޝޭ! 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ޝިލްޕާ ޝެޓީ ޝިލްޕާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލަވްރާތުރީގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 11 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ރަންވީރުއާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: ރަންބީރު 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ވީރޭ ދި ވެޑިންގެ ސީކުއެލް އެއް ހަދަނީ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ޑްރަމަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ޑީޖޭ ފޮންޓޭނާ މަރުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ހަބޭސް އީދު ޝޯ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އުރީދޫ އުރީދޫގެ "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" ކެމްޕެއިނުގައި މެސީއާއެކު ދުވުންތެރިޔާ އާތިފް! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ދީޕިކާ ދިރިއުޅޭ އިމާރާތުގައި ރޯވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ދިވެހި ލަވަ އީދު ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަނިކް އާޓްސްއިން ލަވައެއް ނެރެނީ 2 ހަފްތާ 4 ދުވަސް ކުރިން
DB released 01.