Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"އަކީ ހަގީގީ ވާހަކަ އަކަށް އުފައްދާ ފިލްމެއް! 5 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަންގެ އާ ފިލްމުގައި ޕަރިނިތީ! 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ތަރި ސޯފީ ޓާނާ ޖޯ ޖޯނާސްއާ ކައިވެނިކުރަނީ 6 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ތާޕްސީ ޕަންނު ފިލްމް "މުލްކް"ގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ހޮލީވުޑް 'ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9' ރިލީޒްކުރާ ތާރީހް ފަސްވެއްޖެ! 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޖުޅްވާ 2' އަށް 200 ކުރޯރުގެ އާމްދަނީއެއް! 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ރާއްޖެ - ޖަޕާން ޖަޕާނާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބެރުޖެހުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް! 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރުކަން ގެއްލިދާނެތީ ޖެހިލުންވޭ: އާމިރު 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ތުމްހާރީ ސޫލޫ: ވިދްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމު؟ 6 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އާއިލާއާ އެކު ދިވާލީ ފާހަގަކުުރުމަށް ސޯނަމް ޗުއްޓީއެއް ނަގައިފި 1 ހަފްތާ 2 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ހޭޓް ސްޓޯރީ4" އަންނަ މާޗު މަހުގައި! 1 ހަފްތާ 3 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މޫޝަންގެ ފުރަތަމަ އަލްމަބް ހާއްސަކުރީ ބައްޕައަށް 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް "ޕަދްމާވަތީ"ގެ ގަހަނާ ތައްޔާރުކުރަން 400 ކިލޯގެ ރަން ހޭދަވި! 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ފެޝަން ދިވާސް 2017: ދިވެހި ޑިޒައިނަރުންގެ ހުނަރު ދައްކާލަދީފި 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ތާބޫ އަދިވެސް ހުރީ ސިންގަލްކޮށް! 1 ހަފްތާ 8 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ޓައިގާ އަދި ރިތިކް ހަރަކާތްތެރިވާ ފިލްމުގައި ބަތަލާ އަކަށް ވާނީ ކަޕޫރު ހަމަޖައްސައިފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 1
އާމިރު ޚާން ފާތިމާގެ ސަބަބުން އާމިރު ދެކެ ކެޓްރީނާ ރުޅި އައީތަ؟ 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 2
DB released.