އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ހަމުގެ ކުލަ ކަޅުވުމުން އެތައް ފަހަރަކު ވަނީ ރިޖެކްޓު ކޮށްފައި: އުލްކާ 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ނާމާން" ލަސްވަނީ ބައެއް ކާސްޓުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ! 5 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އައިޝްވާރްޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ 5 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 1
އާލިއާ ބަޓް އާލިއާ ހަ މަސް ދުވަހަށް އެކްޓިންގ އާ ދުރަށް! 6 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "އިލް ނޮއިސް"ގެ ޕްރިމިއާ ފަސްކޮށްފި 6 ދުވަސް 13 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ދުލްހަނިޔާ' ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ވެސް އެބަ އޮތް! 6 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ވެބް ސީރީޒް އަކާ އެކު ރާމް އާއި ސާކްޝީ އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި! 6 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
އަކްޝޭ ކުމާރު ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި މަރުވި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް އަކްޝޭގެ ފަރާތުން 1.08 ކުރޯޑު! 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ލަކްނައު ސެންޓްރަލް' ގައި ކްރިތީގެ ބަދަލުގައި ޑަޔާނާ ޕެންޓީ! 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ޝާޚް ރުކް ޚާން ޝާހުގެ ކާރުން ޖެހި ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ 7 ދުވަސް 20 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ"ގެ ވަދާއީ ޝޯތައް މިރޭ ފަށަނީ 1 ހަފްތާ 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ޖޯން އާއި ޕްރިޔާ ވަރި ވަނީ؟ 1 ހަފްތާ 19 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޕަދްމާވަތީ'ގެ ސެޓުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި 1 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން
އަކްޝޭ ކުމާރު ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ބަޔޮޕިކްގައި ފެނިގެންދާނީ އަކްޝޭ! 1 ހަފްތާ 20 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު "ނޯޓީ 40" މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިމި، ބައެއް ތަރިން މާލެ އަތުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 2
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް "މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ މި ހަފްތާގެ ޝޯތައް ކެންސަލް 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 3
DB released.