Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު! 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
ޝްވެކް ސިނަމާ ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް ޝްވެކް ސިނަމާއަށް 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޝްވެކް ސިނަމާ ފަސްކުރި ފިލްމު "ޓްރުތް އޯ ޑެއާ" މި ހަފްތާ ބަންދުގައި އަޅުވާނެ 6 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ބިގް ބޮސް 12 ތަފާތުވާނެ! 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ހޮލީވުޑް ސްޓްރީމުކޮށްގެން ފިލްމު ބެލުމުގެ ފުރުސަތާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ވަންނަ މީހުން މަދު: ޑޭމް ހެލެން 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ކަލަންކް"ގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އެކްޓަރު ޝަކްތީ ކައިވެނިކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ދާސް ދޭވް" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަލްމާނަށް ދީފި 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ "ބާރަތު"ގައި ސަލްމާންއާއެކު ޕްރިޔަންކާ 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ޖުމައްޔިލްއާ ނިމާލްގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން! 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ހަ އަހަރަށްފަހު، ޖޯން ސީނާ އަދި ނިކީ ބެލާގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް "ދަޅަކް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި 1 ހަފްތާ 7 ގަޑި ކުރިން
ނެޓްފްލިކްސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް 1 ހަފްތާ 9 ގަޑި ކުރިން
މިއުޒިކް އެމެރިކަން ރިއަލިޓީ ޝޯ، "ދަ ފޯ" ޖޫން މަހު ސްކްރީނަށް 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް އަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދެނީ 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ދާދާސާހެބް އެވޯޑް އަދިތީ ރާއޯއަށް! 1 ހަފްތާ 10 ގަޑި ކުރިން
DB released 01.