Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ރޭމޯ ވެސް ކެމެރާގެ ކުރިމައްޗަށް! 1 ހަފްތާ 6 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކަންގަނާ އަށްވުރެ ކަރީނާއަށް ކަމުދަނީ ޕްރިޔަންކާ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ކަރަން ޖޯހަރު އާ ނުލައި ބޮލީވުޑް ފުރިހަމައެއް ނުވޭ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޓިއުބްލައިޓް: ސަލްމާންގެ އެންމެ ކުރު ފިލްމު 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑޮން 3' އަށް ވާހަކައެއް ލިބިއްޖެ 1 ހަފްތާ 2 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކެޓްރީނާ ދެން ދުވަހަކު ވެސް ރަންބީރު އާއެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ! 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން
ސްޓްރާޑާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރޭންޑެއްގެ ސިނަމާއެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ 1 ހަފްތާ 3 ދުވަސް ކުރިން comment 4
ޚަބަރު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ "ޖާނޫ ޑްރައިވިން ސްކޫލް" އެޕިސޯޑު މިހާރު ސަން ޕްލޭއިން ބަލައިލެވޭނެ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން comment 4
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ކަބީ ހުޝީ ކަބީ ޣަމް'ގެ ޕޫޖާ މިހާރު ކޮބާ؟ 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ބާހޫބަލީ 2' ޗައިނާގެ 4000 ސްކްރީނަށް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ހަސީނާ ޕާކަރް: ޝްރައްދާގެ މުޅިން ތަފާތު ފިލްމެއް! 2 ހަފްތާ 5 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް މިފަހަރު ކަރަންގެ 'ސްޓުޑެންޓް' އަކީ ޖާންވީ، ސާރާ އެއް ނޫން! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަންޖޭ ބޭނުމީ އައިޝްވާރްޔާ! 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ހިންދީ ޑްރާމާ 'މެރޭ އަނގްނޭ މޭ' ވެސް ހުއްޓާލަނީ 2 ހަފްތާ 6 ދުވަސް ކުރިން
ޚަބަރު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ ޝޫޓިން ނަގަނިކޮށް ޔޫސޭ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން comment 16
ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ސަން އިން ތައާރަފްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓިން ޕާޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމް 2 ހަފްތާ 7 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް އައިޝްވާރްޔާއާ އެކު ކުޅޭ ފިލްމު އަދި މުޅިން ޔަގީނެއް ނޫން: އަބީޝެކް 2 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
DB released.