އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް 'ދަންގަލް'ގެ ތަރި ޒާއިރާ އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށް، މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 5
ބޮލީވުޑް މާހިރާ 'ރައީސް' ޕްރޮމޯޓް ކުރާނީ ހަމައެކަނި ދުބާއީގައި 1 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޑޮން 3' އަށް އަދި ވާހަކަ އެއް ނެތް: ޝާހު 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް އަކްޝޭ އާ ބައްދަލު ކުރަން ބައިސްކަލުގައި 1335 ކިލޯމީޓަރު ކަޑައްތުކޮށްފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދަންގަލް އަދިވެސް ބާރަށް ކުރިއަށް، އާމްދަނީ 375 ކުރޯޑަށް އަރައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އިންޑިއާގައި 'ރައީސް' ޕްރޮމޯޓް ނުކުރެވޭތީ ދެރަވޭ: މާހިރާ 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ކާބިލް' ރިލީޒް ކުރުން އަވަސްކޮށްފި 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިފަހަރުގެ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް ވެސް ޕްރިޔަންކާއަށް! 3 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
ކަރަން ސިންގ ގްރޯވަރު ކަރަން ސިންގް ގްރޯވަރު ލަވަކިޔުމުގެ ދާއިރާއަށް! 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ އެންގޭޖް ކޮށްފި، ކައިވެނި ނޮވެމްބަރުގައި 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަށް ތައްޔާރު، ބައްޕަ ސައިފް ހާސްކަމުގައި! 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ހޮލީވުޑް ލިންޒީ ލޯހަން އިސްލާމް ނުވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި 6 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝޯ މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އާތިފް އަސްލަމް ދިޔައީ އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރަން 6 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ބަޔޮގްރަފީ ލޯންޗުކޮށްފި، ނޭނގޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް! 6 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ނަވާޒުއްދީން 'ހަރާމްކޯރު' ކުޅެދިނީ އެންމެ ރުޕީޒް އަކަށް! 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ސަންޖޭ ދަތުގެ ބަޔޮޕިކްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި 1 ހަފްތާ 5 ގަޑި ކުރިން
DB released.