އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން ސަލްމާންގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި، ސަލްމާން އަންނާނީ މާދަމާ 1 ދުވަސް 57 މިނެޓް ކުރިން comment 3
ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ" އަންނަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހައްދުންމައްޗަށް! 1 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ ދެން ދުވަހަކުވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހަކާއެކު ''ރިލޭޝަންޝިޕް'' އަކަށް ނުދާނަން: މަލް 2 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 11
ސަލްމާން ޚާން އައިޝްވާރްޔާގެ ބައްޕަގެ ޖަނާޒާ އަށް ސަލްމާން ނުދިޔައީ ކީއްވެ؟ 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ޕަރިނީތީގެ ލަވަކިޔުން ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފި 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް މިފަހަރު ޝާހު އާއި އަކްޝޭގެ ކުރިމަތިލުމެއް! 2 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް "ހީލާ ހަދާލަން" ލަވައިގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ފްލައިޓެއްގައި! 3 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 5
މުނިފޫހިފިލުވުން ޕްރިޔަންކާގެ ސަބަބުން ސުނީގެ މުޅި ހަޔާތް ބަދަލުވެއްޖެ! 3 ދުވަސް 11 ގަޑި ކުރިން comment 11
ޝާހިދު ކަޕޫރު ކަރީނާއާ ގުޅޭ ސުވާލު ކުރުމުން މިހާރު ޝާހިދު އަށް އުނދަގުލެއް ނުވޭ! 4 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޝާހު އާއި ރަންބީރު އެއް ފިލްމަކުން ފެނިގެން ދަނީ؟ 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ސޯނަމް ކަޕޫރު ސޯނަމްގެ ހެދުންތަކާއި ދަބަސްތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ބޮލީވުޑުން މާ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބުނީސް: ސަނީ ޕަވާރް 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަރަން ޖޯހަރު ލަވަކިޔުމާ ދިމާލަށް! 5 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އައިޑޮލްގެ ގަދަ ނުވައަކަށް ނުގޮސް ރީހާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި 5 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އިތުރު ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް އަދި ސޮއި ނުކުރަން: ދީޕިކާ 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 100 މިލިއަން މީހުން 'ބާހޫބަލީ 2'ގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފި 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މެދު ކެނޑުމަކަށް ފަހު އައިޑޮލްގެ ޝޯތައް އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released.