Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް 'ޕަދްމާވަތީ'ގެ ޕޯސްޓަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ 1 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ ''އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް'' - އިންޑިއާ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން ބާއްވާ ދިވެހި މިއުޒިކް ޝޯއެއް! 2 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް "ބޮސް"ގެ ލަވަތަކުގެ މިލްކުވެރިއަކީ ކާކު؟ 2 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 6
ބޮލީވުޑް ވިވެކްގެ ކެރިއަރު ހަލާކުކޮށްލީ ސަލްމާން! 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
ސަނީ ލިއޯން ސަނީ ލިއޯނީ ދެން ފެނިގެންދާނީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް! 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 9
ބޮލީވުޑް "ހަސީނާ"ގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި 3 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ދެމީހަކު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ނަމަ އެކަން ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް އެނގޭކަށް ނުޖެހޭ: އީޖާޒް ހާން 3 ދުވަސް 13 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ''ބާޣީ2''ގެ ޝޫޓިން ނެގުމަށް ޓައިގާ ޝްރޯފްގެ ބޯ ބާލަން ޖެހިއްޖެ 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 3
ސަންޖޭ ދަތު އެންމެ ބިރުގަންނަނީ އެނބުރި ޖަލަށް ދާން ޖެހިދާނެތީ: ސަންޖޭ ދަތު 5 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 1
އާމިރު ޚާން ލޯބި ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށް އާމިރު ވެސް ލެއިން ސިޓީއެއް ލިޔުނު! 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މިއީ ހަމަ މަހީމާތަ؟ 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން comment 2
މުނިފޫހިފިލުވުން ރިޗާއާއި ފަޒަލް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ބުނެދިނީ ފޮޓޯއަކުން! 6 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ސަލްމާނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީޕިކާ އާ އެކީ ފިލުމެއް ކުޅެނީ! 7 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ނަށާލާ"އަށް ކަވަރ ހަދައިގެން އަވަހަށް ރިސޯޓަށް ދާން ތައްޔާރުވޭ! 7 ދުވަސް 19 ގަޑި ކުރިން comment 5
ޝާޚް ރުކް ޚާން ޓުވިޓާގައި ޝާހު ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 28 މިލިއަނަށް! 1 ހަފްތާ 4 ގަޑި ކުރިން comment 3
ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް ޔުނާން ހަމަ ރަނގަޅަށް އައްޒަގެ ހިތާ ކުޅެލައިފި! 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން comment 12
ބޮލީވުޑް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާދޭޝްގެ ދަރިފުޅު ވެސް ބޮލީވުޑަށް! 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.