Sun Online

އެންމެފަސް

ބޮލީވުޑް ހަފުތާއެއް ތެރޭގައި ޕެޑްމޭން 64 މިލިއަން ރުޕީސް ހޯދައިފި 22 ގަޑި 56 މިނެޓް ކުރިން comment 1
ހިންދީ ޑްރާމާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ވެސް އަލުން އުފައްދަނީ؟ 24 ގަޑި 46 މިނެޓް ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް "ރޭސް 3"ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނެގުމަށް ސަލްމާނާއި ޖެކަލީން ތައިލޭންޑްގެ ޖަންގައްޔަށް 1 ދުވަސް 8 މިނެޓް ކުރިން comment 4
ބޮލީވުޑް ސިދާރްތުގެ 'އައްޔާރީ' ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކޮށްފި 1 ދުވަސް 20 މިނެޓް ކުރިން
ހޮލީވުޑް ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ 2 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ލައިލާ މަޖްނޫ އަލުން އުފައްދަނީ 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޝްވެކް ސިނަމާ ޕީޓާ ރެބިޓް: ޝައުގުވެރި މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދާ ކާޓޫން ފިލްމެއް! 2 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ދީޕިކާ-ރަންވީރު، ބަންސާލީގެ އިތުރު 3 ފިލްމެއްގައި؟ 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް ސައިނާ، އައިޑަލް ފެއްޓީވެސް ގޯލްޑަން މައިކާއެކު! 3 ދުވަސް 18 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ޕަރީ: އަސްލު ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ވާނެބާ؟ 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ކަޕިލް ޝަރްމާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
އިނގިރޭސިވިލާތް ޝާހީ ކައިވެނީގައި ޕާފޯމް ކުރާނީ އެޑް ޝީރަން؟ 3 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ތިންވަނަ ސީޒަން ފަށައިފި 3 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ދިވެހި ފިލްމު ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން comment 2
ބޮލީވުޑް ބްރަހްމަޝްތުރާގެ ޝޫޓިންއަށް އާލިއާ އާއި ރަންބީރު ބަލްގޭރިއާއަށް! 4 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބޭނުންވަނީ ޝާހްރުކް އާ އެކީ ފިލްމެއް ކުޅެލަން: ޕްރިޔާ 4 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ލީނާގެ ޝޫޓިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައި، ރިލީޒްކުރުން އޭޕްރިލް ނުވަތަ މެއި މަހު! 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން comment 2
DB released 01.