އެންމެފަސް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް"ކިއިރު ރާގަކީ ކޮޕީއެއް ކަމެއް ނޭނގޭ: ލައިޝާ 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން 19 އަހަރަށްފަހު ޓެޑްރީގެ އާ ފިލްމެއް، ނަމަކީ "ލަސްވިޔަސް" 3 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ޝޫޓިންއަށް "ނޯޓީ 40"ގެ ކުރޫ މިލަންދުއަށް 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ނިއުގެ މެޗުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ގުގުމާލަން ބިދަބިން އަދި ހަބޭސް 4 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން އަލީ ވަހީދުގެ ޅެމަކަށް ކުޑައިއްބެގެ "ތަފާތު" ވީޑިއޯ ލަވައެއް! 5 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
މުނިފޫހިފިލުވުން ފިލްމް "މަލިކާ"ގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ޝާޚް ރުކް ޚާން މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ޝާހު އާދެކޮޅަށް ހުށަހަޅައިފި 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
އަމީތާބް ބައްޗަން 'ޑްރެގަން'ގައި ރަންބީރު އަދި އާލިއާ އާއެކު އާމީތާބް ވެސް! 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ކަންގަނާ ރަނައުތު މި އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން: ކަންގަނާ 5 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 19 އަހަރަށް ފަހު "އަމާނާތް" އަނެއްކާވެސް މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް 5 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
މަލިކާ މާލެއާ އެއްދުވަހެއްގައި "މަލިކާ" އަތޮޅު ތެރެއަށް! 6 ދުވަސް 12 ގަޑި ކުރިން comment 1
ދިވެހި ފިލްމު "މަލިކާ"އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް 6 ދުވަސް 14 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް އަރްޖުން އަދި ޝްރައްދާގެ 'ހާފް ގާލްފްރެންޑް' ރިލީޒް ކުރާނީ މެއި މަހު 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ރަންބީރު ކަޕޫރު ރަންބީރު މުޅިން ތަފާތުކޮށް، އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިިފި! 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާނީ އެނބުރި އަންނަނީ 6 ދުވަސް 17 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން "ވިޝްކާ"ގެ ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނަމާއިން ވިއްކަން ފަށައިފި 6 ދުވަސް 9 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ފަސް އެވޯޑާއެކު އަޑެލް ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް 6 ދުވަސް 10 ގަޑި ކުރިން
DB released.