Sun Online

އެންމެފަސް

މުނިފޫހިފިލުވުން "ދެސްޕަސީތޯ"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިން ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ކުށްވެރިކޮށްފި 3 ދުވަސް 2 ގަޑި ކުރިން
ޔުނިސެފް ޔުނިސެފް އެމްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަމީތާބަށް އިތުރު ދެއަހަރު 4 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ' ނިމުމަކަށް އައީތަ؟ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު ޓްރަމްޕު ދެކެ އަންނަ ރުޅި ބަދަލުކޮށްލި މަޖާ "ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް" ! 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން 'ސަ ރެ ގަ މަ ޕާ' އިން ވިދާލި ޒައިން އަލީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ 4 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން comment 1
ބޮލީވުޑް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އަކްޝޭގެ 'ޓޮެއިލެޓް' ވެސް ލީކު ކޮށްލައިފި 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އަނުޝްކާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވީ ކަރީނާގެ 'ގީތު' ކެރެކްޓަރުގެ ސަބަބުން! 5 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން މާވެލްސް ދަ ޑިފެންޑާޒް: ކުޑަ ސްކްރީނުގައި 'އެވެންޖާޒް' 6 ދުވަސް 24 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޖަސްޓިން ބީބާ ޗައިނާގައި ޖަސްޓިން ބީބާ ޝޯ ދިނުން މަނާކޮށްފި 7 ދުވަސް 15 ގަޑި ކުރިން
ސަނީ ލިއޯން ސަނީ ލިއޯނީ އަންހެން ކުއްޖަކު އެޑޮޕްޓުކޮށްފި 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން
ބޮލީވުޑް 'ޕީޕްލީ ލައިވް'ގެ އެކްޓަރު ކެންސަރު ބަލީގައި، އެހީތެރިކަމަށް އެދި ސަލާން ޖަހަނީ! 7 ދުވަސް 21 ގަޑި ކުރިން comment 1
ކަންގަނާ ރަނައުތު ކަނޑިއަކުން ޖެހި ކަންގަނާއަށް އަނިޔާވެއްޖެ 7 ދުވަސް 22 ގަޑި ކުރިން comment 1
ނޯޓީ 40 "ނޯޓީ 40"ގެ ފޮނި ތަޖްރިބާއަށް ފަހު ''އަންމު''ގެ ވިސްނުން ބޮޑު ބަދަލަކަށް! 1 ހަފްތާ 44 މިނެޓް ކުރިން
ލިންކިން ޕާކް "ލިންކިން ޕާކް"ގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން މަރުވެއްޖެ 1 ހަފްތާ 1 ގަޑި ކުރިން comment 2
ލުއި ޚަބަރު ޕަވެލް ޕޮލާންސްކީގެ ދެފައިގެ ސްނެޕް: އިންޓަނެޓް ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރެއަށް 1 ހަފްތާ 23 ގަޑި ކުރިން
މުނިފޫހިފިލުވުން ނުޒޫއަށް "ނޯޓީ 40"އިން ކުރެވުނީ މުޅިން އާ ތަޖްރިބާތަކެއް! 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
ބޮލީވުޑް ބިދީޝާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި 1 ހަފްތާ 1 ދުވަސް ކުރިން
DB released.