Sun Online
ކޮމާކޯޅި • ސިނާން އަލީ

ސިޔާސީ ފިކުރާއި އިޖުތިމާއި ރަހައިގެ ތެރޭގައި ސިނާންގެ ކޮލަމުން ފާޅުކޮށްދޭ ހިޔާލުތައް ހިނގަ އެވެ. ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔުމުގައި ވަރަށް ފުދޭ ލިޔުންތެރިއެކެވެ.

ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު

2 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ނައިބު ރައީސް ކަމުގައި ސިއްކަ ޖެހުމުގެ ވަގުތު 2 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ބަޑިއާއި ބަޣާވާތުގެ ކުޅިގަނޑު 3 އަހަރު 4 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ދެރަވަރުކަންކަމާ ހެދި ދެރަވެގެން 3 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅު 4 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ހުސްވާހަކަ ނުދައްކަވާށެވެ. 4 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދޭންވީ ވަގުތު 4 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ނޫނު މީމު 5 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިނާން އަލީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކަށީގެ ޑިޕާޓްމެންޓަށް އަދަބުދޭން ޖެހެ އެވެ. 5 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ އަދުލުވެރި ނޫސްވެރިކަން ކަނޑައަޅާނީ މިނިވަން ރައްޔިތުން 5 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ދައުލަތް ކަރުތާފެނުގައި 5 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ކުނިވެފައި ހުންނަ ތާޒާ މަހުގެ ވާހަކަ 5 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ކޮމާކޯޅި 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ އޮލިމްޕަހުގެ ވޭން ގަދަ ކެކުޅުންގަނޑު 7 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ހުސް ރޮނގު 7 އަހަރު 9 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަ ފިހާރަ 7 އަހަރު 10 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ހުމާފިހި މަރުވާއިރު ބަލަން ތިބެންވީބާ؟ 7 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ އައިޑީ ކާޑާއި ޕާސްޕޯޓުގެ ބަރާބަރު ޚިދުމަތް 7 އަހަރު 3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިނާން އަލީ މަޖިލިސް މެންބަރުން ގަނެ ވިއްކުމުގެ ބާޒާރު 7 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
ސިނާން އަލީ ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދެއްވާށެވެ! 7 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ޢަރަބި ޤަބީލާތަކަށް - 2
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.