Sun Online
ފަސްމަންޒަރު • އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

ދިވެހި ސިޔާސީ މައިދާން ފުރޮޅި ފުށުންޖެހޭ ގޮތުގެ ބޮޑުމަންޒަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ސިފަވާ ކޮލަމް ކަމަށް މީހުން ބަލައިގެންފައި ވަނީ ހިރިގާގެ ފަސް މަންޒަރެވެ.

އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.

10 މަސް 3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ. 2 އަހަރު 2 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ތޮއްޖެއްސުމަކީ ހައްލެއް ނޫނެވެ. 2 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހަގީގަތް ހޯދައި ދޭށެވެ. 4 އަހަރު 6 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ފުރުސަތު ދޭށެވެ. 4 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޒިންމާއެއްވެ އެވެ. 5 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ގުދޯގުދޯ ނުގޮވާށެވެ. 5 އަހަރު 12 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) މަންޒަރު ސާފެވެ. 5 އަހަރު 1 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ލީޑަރުންނަކީ މަދުބަޔެކެވެ. 5 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ބެދޭމަޅިއަކަށް ދޫމަޅިއެއް އޮވެ އެވެ. 6 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ޓެކްސް؟ ކުރިން ސިސްޓަމް އޯވާހޯލް ކުރާށެވެ. 7 އަހަރު 10 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ތިން ވެރިން ތަފާތެވެ. 7 އަހަރު 11 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ބޮޑު މަންޒަރު ވަރަށް ސާފެވެ. 7 އަހަރު 3 މަސް ކުރިން
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނާލާށެވެ. 8 އަހަރު 7 މަސް ކުރިން

ކޮލަމިސްޓުން

އަޙްމަދު ބިން ނުޢްމާން ނިއު ދިއްލީގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް؟
އަޙްމަދު އިބުން ޢަލީ ނުޢުމާން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޮޑުމަސް ކުޑަމަސް ކާލާ ސިޔާސަތު
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު ރޯދަމަސް ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 10 ކަމެއް
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި) ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިޒާމް ބިނާކުރުވީ ވޯރާއިންގެ ކަސްތޮޅުން ސަލާމަތްވި ދިވެހި އިގްތިސާދެވެ.
ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުސްކުޅިވުމުގެ ކުރިން ޒުވާން ޢުމުރު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުން
ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަސަން ސަރވިކަލް ކެންސަރު ނުވަތަ ރަހިމުގެ ދޮރަށް ޖެހޭ ކެންސަރު
މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް عاشوراء ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ބަދުރުގެ މައިދާނުން - ހަނގުރާމަ އާއި ޝަހީދުން
އާދަމް ނަސީރު ނޮކިޔާ ފޯނު، ހަމަ އެކަނި މަސްވެރިންނާ ބަންގާޅު މީހުންގެ ފޯނަކަށް!
ކަނީރު އަބްދުއް ރަހީމް ދެކޭގޮތް – އިންސާފު
އިޔާޒު ނަސީމް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމުގެ ވިސްނުން
ޑރ. ޖަމްޝީދު ޕްރޮސްޓޭޓްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން
ޑރ. ޖުނައިދު ނިދާ ގަޑީގައި ލޮލަށް އަލި އެޅޭފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން
އަޙުމަދު މާޖިދު އެ ސޮރުމެންގެ ވެސް ހައްގުތަކެއް ވޭ ...
އަބްދުﷲ ފާރޫގް ހަސަން އިސްލާމީ ދަޢުވަތު ޢަރަބި ޤަބީލާތަކަށް - 2
މުހައްމަދު ގާސިމް ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ސީނާ އަހުމަދު ޒާހިރު ރައީސް ނަޝީދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މުހައްމަދު އާމިރު ފަރެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރާގު ބަދަލުވުން
ސިނާން އަލީ ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް: ދިވެހި މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައި ނެތް އާވާހަކައެއް ނުފެނުނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް ލީޑުކުރާނީ ޑރ. ވަހީދާއި ގާސިމް
އަހުމަދު ނާއިފު އަންހެނުންގެ ބޮޑު ކަރާމާތް
އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ) ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
DB released 01.