Sun Online

އެންމެފަސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެލައިޑުން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 13.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި 2 ދުވަސް 23 ގަޑި ކުރިން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެއާޕޯޓް ރަންވޭގެ "ސިމެންޓް އެގްރިގޭޓް" ލޭޔަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 2 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން comment 1
އެމްޓީސީސީ 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްޓީސީސީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި 2 ދުވަސް 5 ގަޑި ކުރިން
މީރާ ހުއްދަ ނެތް ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނާމެދު ސަމާލުވާން މީރާއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ސަޓާ އެވޯޑު ސަޓާ 2017ގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް! 2 ދުވަސް 7 ގަޑި ކުރިން
ޝީޝާ "ސީޝާ" ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް! 3 ދުވަސް 54 މިނެޓް ކުރިން comment 1
އެސްޓީއޯ އެސްޓީއޯ އިން ފެށި ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި 3 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން comment 1
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި 3 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 2
އެޑްވަޓޯރިއަލް ބައްޕައާއި ދަރިފުޅު ހެއްވާލީ ރެޑްބޮކްސް 3 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން comment 4
ރީފްސައިޑް ރީފްސައިޑް "މަރުހަބާ ރަމަޟާން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި 4 ދުވަސް 25 މިނެޓް ކުރިން
ޚަބަރު ޓޫރިޒަމް މާކެޓް ކުރުމަށް މަޓާޓޯއިން އަންނަ އަހަރު 19 އިންޓަނޭޝަނަލް ފެއާގައި ބައިވެރިވަނީ 4 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން
އެމްޓީސީސީ ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްދީފައި: ރަޖިސްޓާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް 4 ދުވަސް 3 ގަޑި ކުރިން
މީރާ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް މި އަހަރު 166 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ 4 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން comment 1
ޚަބަރު ރިސޯޓްތަކުގެ ޖީއެމް ފޯރަމް އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި 4 ދުވަސް 8 ގަޑި ކުރިން
ޚަބަރު މަހާޖައްރާފު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްކަން ފަށާ ބިމަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިން 5 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން comment 10
އެމްއައިބީ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފިސާ ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން ލެމަންގްރާސް އިން ޑިސްކައުންޓް 5 ދުވަސް 4 ގަޑި ކުރިން
ވިޔަފާރި ބަރެސްދުއަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލުމަށް މޯލްޑިވިއަންއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި 5 ދުވަސް 6 ގަޑި ކުރިން
DB released.