Sun Online
ބައިސްކަލެއްގައި ބިދޭސީއަކު ކުނި އުކާލަން ދަނީ --- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ
ބައިސްކަލެއްގައި ބިދޭސީއަކު ކުނި އުކާލަން ދަނީ --- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ

ޖަޒްލާން މުހައްމަދު
ލިޔުނީޖަޒްލާން މުހައްމަދު

ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވެމްކޯގެ ވެބްސައިޓްގައި ބިލް ދެއްކުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ބެނާއެއް އިންނާނެ ކަމަށާއި އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ޖެހުމުން އެމީހެއްގެ އެކައުންޓް އަދި ބިލްގެ އަދަދާއި ބިލް ދެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިހްތިޔާރުތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަމަކާއެކު ބިލްދެއްކުމަށްޓަކައި ވެމްކޯއިން ފެށި އެ ހިދުމަތާއެކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް އެ ހިދުމަތް ހޯދިދާނެކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން ބިލް ދެއްކުމަށްޓަކައި ދާންޖެހެނީ ހެޑް އޮފީހަށް ނުވަތަ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ވެމްކޯގެ ސައިޓަށެވެ.

infinity loading...
×
DB released 01.