މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އޮކްޓޯބަރު 16 އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިއަހަރުން ފެށިގެން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިކަން މިގޮތަށް ނިންމެވީ މިއަދު އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މިހާރު ފާހަގަކުރަމުންދަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެފައި އެދުވަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަހާ ދިމާވާތީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ.

ސާކް ސަމިޓަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރަމުންދާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު، ޓެންޑާ އުސޫލުން ބީލަމަށް ލައިގެން، އެތަން ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ސެންޓަރު، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އޮކްޓޫބަރު 16 ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ބާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަސް ވެސް މެ އެވެ.
ގުޅޭ ޓެގު
comment ކޮމެންޓް
ގުޅޭ ޚަބަރު
ގުޅޭ ޓެގު