ބިޓްކޮއިން އިންވެސްޓްމެންޓުން ޓެސްލާއަށް 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ޓެސްލާގެ ސީއީއޯ އީލޯން މަސްކް -- ފޮޓޯ/ ގެޓީ އިމޭޖްސް

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ޓެސްލާއިން ބިޓްކޮއިންއަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރު 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޓްކޮއިން ގަނެ، ކްރިޕްޓޯކަރަންސީއަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ގެއްލުމާއެކު، ޓެސްލާއަށް ބިޓްކޮއިން އިންވެސްޓްމެންޓުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 204 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. މި ގެއްލުންތައް ހާމަކުރުމާއެކު ޓެސްލާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ އާއި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކާ މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ޓެސްލާގެ ސީއީއޯ އީލޯން މަސްކް ގެންދަވަނީ ބިޓްކޮއިން އާއި އެހެނިހެން ކްރިޕްޓޯކަރަންސީތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވާ، ޑިޖިޓަލް އެސެޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގަވައިދުން ޓްވީޓް ކުރައްވައި، އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބިޓްކޮއިން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޓެސްލާގެ ބިޓްކޮއިން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޚަބަރާއެކު، ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ. އަދި ބައެއް އެނަލިސްޓުން ވަނީ ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ބިޓްކޮއިންގައި ޓެސްލާއިން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެ ކުންފުނީގެ މާލީ މަސައްކަތަށް އަސަރު ކުރާނެ ގޮތާ މެދު ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާއިރު، އެހެން ކުންފުނިތަކުންވެސް ކްރިޕްޓޯއިން މުއާމަލާތްކުރާނެތޯ ބަލަން ޖެހޭކަމަށް ދިރާސާވެރިން ބުނެއެވެ.

ޓެސްލާގެ އިތުރުން ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެސް ސީއީއޯ މަސްކް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ބިޓްކޮއިންއާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މަސްކްގެ ޓުވީޓުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް ބިޓްކޮއިންގެ އަގަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ތާއީދުގެ ސަބަބުން ކްރިޕްޓޯކަރަންސީގެ ދުނިޔެއަށް އިތުރު ސަމާލުކަމާއި އިތުބާރު ލިބުމަށް ވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ވިޔަފާރީގެ ދުނިޔޭގައި އޭނާގެ ތާއީދާއި ނުފޫޒު އޮތުމުން، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދުގައި ކްރިޕްޓޯކަރަންސީގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބަހުސްގައި މަސްކް ވެފައި މިވަނީ ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅަކަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް