ނޯޓް ނެގުމަށާއި ރިމައިންޑާތަކަށް ވެސް މިހާރު ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ނޯޓް ނެގުމަށާއި ރިމައިންޑާތަކަށް ވަޓްސްއެޕް ދެން ބޭނުންކުރެވޭނެ -- ފޮޓޯ/ ފަސްޓްޕޯސްޓް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ މަޝްހޫރު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ ވަޓްސްއެޕްއަށް, މުހިންމު ކަންތައްތައް ހަނދާންކޮށްދޭނެ 'ރިމައިންޑާ'ތައް ލުމަށާއި ނޯޓް ނެގޭނެ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު، ސީދާ އެޕްގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ މީހާއަށާއި އެހެން މީހުންނަށް ރިމައިންޑާ ސެޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފީޗާ މެދުވެރިކޮށް މުހިންމު އިވެންޓްތަކާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ރިމައިންޑާ ސެޓްކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް، ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަށް އެ ނޯޓްތައް ތަރުތީބު ކުރެވޭނެއެވެ.

އާ އަޕްޑޭޓްގައި "ވަޓްސްއެޕް ސްޓިކާސް"ގެ ނަމުގައި ފީޗާއެއް ވެސް ހިމަނާފައިވާއިރު، މި ފީޗާ މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލައަށް ސްޓިކާ ހަދައި، އެ މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް އެ ސްޓިކާތައް ފޮނުވޭނެއެވެ. މި ފީޗާއަކީ އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް އެދެމުން އަންނަ ޒުވާނުންނާއި، އެހެން މީހުންނަށް ވެސް މަގުބޫލު ވާނެ ފީޗާއަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި އަޕްޑޭޓަކީ، ވަޓްސްއެޕްއަކީ ހަމައެކަނި މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެޕަކަށް ހެދުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. .

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ވަޓްސްއެޕަކީ މުވާސަލާތީ ހުރިހާ ބޭނުންތަކަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ހަދަން. މެސެޖެއް ކުރަން ޖެހުނަސް، ކޯލެއް ކުރަން ޖެހުނަސް، ރިމައިންޑާ ސެޓް ކުރަން ޖެހުނަސް، ނޫނީ ނޯޓެއް ނަގަން ޖެހުނަސް ވަޓްސްއެޕް ހުންނާނީ އެމީހަކަށް އެހީވާން." " ވަޓްސްއެޕްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މި އަޕްޑޭޓް ލިބެން ހުރިއިރު، އެޕް ސްޓޯރުން ނުވަތަ ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އާ ފީޗާތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެޕް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ބާރު އަޅައެވެ.

މިފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ގޫގުލް ކީޕް، އެވަނޯޓް އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ވަންނޯޓް ފަދަ މަޝްހޫރު ރިމައިންޑާ އަދި ނޯޓް ނަގާ އެހެނިހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ވަޓްސްއެޕްއަށް ސީދާ ވާދަކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަޓްސްއެޕްގެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަވުމުން އެ ކުންފުންޏަށް މާކެޓުގައި ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް