ނެސްޓްހަބާއި އިކޯޝޯއާ ވާދަކުރުމަށް އެޕަލްއިން ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްއެއް ނެރެނީ

އެޕަލްއިން އެމެޒޯންގެ ނެސްޓް ހަބާއި ގޫގުލްގެ އިކޯ ޝޯއާ ވާދަކުރާނެ އާ ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްއެއް ނެރެން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އޮންލައިން ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މި ޑިވައިސްއަކީ އައިޕެޑްގެ ފަރުމާއަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ޑިވައިސްއަކަށްވާއިރު، މި ޑިވައިސްގައި ބޮޑު ޓަޗްސްކްރީން ޑިސްޕްލޭއެއް ހުންނާނެ ކަމަށްބެލެވެއެވެ.

މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މި ޑިވައިސް މެދުވެރިކޮށް ޓަޗް އަދި ވޮއިސް ކޮމާންޑް ބޭނުންކޮށްގެން ލައިޓާއި ގޭގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންކުރާ ތާމޯސްޓޭޓްއާއި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ފަދަ ޑިވައިސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ ކޯލިން އާއި މިއުޒިކާއި ވީޑިއޯ ސްޓްރީމް ކުރުމާއި މޫސުމާއި ޚަބަރު އަޕްޑޭޓް ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޑިވައިސްއިން ލިބޭނެއެވެ.

މި ޑިވައިސްއާ ބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި އާންމުވެފައި ނުވި ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އެޕަލްގެ އޭ ސީރީޒްގެ ޕްރޮސެސަރު ބޭނުންކޮށް، އައިއޯއެސް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ މޮޑިފައިޑް ވާޝަނެއް ބޭނުންކުރާނެ ޑިވައިސްއެކެވެ. އަދި މި ޑިވައިސް އަކީ އެޕަލްގެ ސްމާޓް ހޯމް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ހޯމްކިޓާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ޑިވައިސްއަކަށް ވުމުން، މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްތައް އެއާ ފަސޭހައިން ގުޅާލައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އައިޕެޑްގެ ފަރުމާއަށް ބިނާކޮށް ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްއެއް ނެރުމަކީ، ސްމާޓް ހޯމް ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިތުރު ކުރުމަށް އެޕަލްއިން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހޯމްޕޮޑް ސްމާޓް ސްޕީކަރާއި ހޯމްޕޮޑް މިނީ ފަދަ ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްތައް މިހާރުވެސް އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އިރު، އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހޯމްކިޓް އެޕާ އެ އުފެއްދުންތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިހާރު ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނެސްޓް ހަބާއި އިކޯ ޝޯއެވެ. ނަމަވެސް އެޕަލްގެ ޑިވައިސްގެ ބޮޑު ޓަޗްސްކްރީން ޑިސްޕްލޭއާއި ބާރުގަދަ ޕްރޮސެސިން ކެޕޭސިޓީއާ އެކު އެ ކުންފުނީގެ ޑިވައިސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ތަފާތު އަދި މޮޅު ތަޖުރިބާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެޕަލްއިން އައިޕެޑާ އެއްގޮތް ސްމާޓް ހޯމް ޑިވައިސްއެއް ނެރުމުގެ ވިސްނުމެއް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް