ޗައިނާގައި ބެއިޑޫއާ ގުޅޭ ސްމާޓް ފޯނު ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ އަގު 130 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

ޒެންގްޒޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޗައިނާގައި ސެޓެލައިޓް ނެވިގޭޝަން އަދި ޕޮޒިޝަނިންގް ހިދުމަތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެއްވަރަކަށް ކުރިއަރާފައިވާއިރު، ބެއިޑޫ ނެވިގޭޝަން ސެޓެލައިޓް ސިސްޓަމް (ބީޑީއެސް) އަށް ސަޕޯޓްކުރާ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ޝިޕްމަންޓްތައް 130 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ގްލޯބަލް ނެވިގޭޝަން ސެޓެލައިޓް ސިސްޓަމް (ޖީއެންއެސްއެސް) އާއި ލޮކޭޝަން ބެސްޓް ސާވިސަސް (އެލްބީއެސް) އެސޯސިއޭޝަން އޮފްގެ ރައީސް ޑރ. ޔޫ ޝިއަންޗެންގް ޗައިނާގެ ބީޑީއެސް އެޕްލިކޭޝަންސް ކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާގެ ސެޓެލައިޓް ނެވިގޭޝަން އަދި ޕޮޒިޝަނިންގް ސާވިސް އިންޑަސްޓްރީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ފައިދާ ކުރިއަރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ކޮންފަރެންސްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އަޕްސްޓްރީމް ބޭސިކް ޑިވައިސްތަކާއި މީޑްސްޓްރީމް ޓާމިނަލްތަކާއި ސިސްޓަމް އިންޓަގްރޭޝަން އަދި ޑައުންސްޓްރީމް އޮޕަރޭޝަން ސާވިސްތަކުގެ އައުޓްޕުޓް ވެލިއު އެކި ފެންވަރުގައި އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބީޑީއެސް މާސް ކޮންސިއުމަންޓް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވައިސްތަކުގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 140 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ބީޑީއެސް އަށް ސަޕޯޓްކުރާ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ޝިޕްމެންޓްތަކުގެ އަގު 130 މިލިއަނަށް ވުރެން މަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ބެއިޑޫ-3 ނެވިގޭޝަން ސެޓެލައިޓް ސިސްޓަމްގެ ހިދުމަތް މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށިފަހުން، އެ ސިސްޓަމްގައި ދަތުރުފަތުރާއި، އާންމު ރައްކާތެރިކަމާއި، ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމާއި އަދި އާބަން ގަވާނަންސްގެ އިތުރުން އިމާރާތްކުރުމާއި، ކަރަންޓާއި ފެން ހިމާޔަތްކުރުމާއި މުވާސަލާތީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާގެ ސެޓެލައިޓް ނެވިގޭޝަން އަދި ޕޮޒިޝަނިންގް ސާވިސް އިންޑަސްޓްރީގެ ޖުމްލަ އައުޓްޕުޓް ވެލިއު 469 ބިލިއަން ޔުއާން (ގާތްގަނޑަކަށް 67 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

comment ކޮމެންޓް