ދިވެހިންގެ ނިވަލުގައި ތިބެ ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހު: ދިވެހިންގެ ނިވަލުގައި ތިބެ ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލް ރައީސް ވަނީ މިއަދު ތަސްދީގުކޮށްފައި ---- ސަން ފައިލް ފޮޓޯ/ މުޒައްޔިން ނާޒިމް

ދިވެހީން ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދައިގެން ބިދޭސީންނަށް ހުރިހާ ފައިދާއެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ގާނޫނަށް އެ އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ, ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްހަކީމުއެވެ.

އެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 53 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ, ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށެވެ.

އެ ގާނޫނުގެ މަގުސަދަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އިގްތިސޯދީ ފުރުސަތުތައް ހަނިވިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ވެސް އެ ގާނޫނުގެ މަގުސަދެކެވެ.

އެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ދިވެހިން ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދައިގެން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރާނެ ހާލާތްތައް ހިމަނާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ވިޔަފާރީއަކީ ސިދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތަކުން ވެސް ބިދޭސީއަކު މަންފާ ހޯދުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރީއެއް ކަމުގެ ހެކި ރެޖިސްޓާރ އަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ, ހުއްދަ ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެފަދަ ވިޔަފާރީއެއްގެ ވެރިފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭނަމަ, ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިޔެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން ނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީއެއް ރެޖިސްޓާ ކޮށްދޭނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހުގައި ވަނީ އެ މުއްދަތު 10 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުރިން ދީފައި އޮތް 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ވަނީ އެއް އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ގާނޫނާއި ހިލާފްވާ މީހުން ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ވެސް ބޮޑު ކުރުމަށް މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން, އެ ގާނޫނާއި ހިލާފްވުމުން ގިނަވެގެން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 20,000 ރުފިޔާއިންނެވެ. އެ އަދަދު 100,000 ރުފިޔާއަށް އިތުރުކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

comment ކޮމެންޓް