އުރީދޫއިން ޔޫޓިއުބް އަދި ޓިކްޓޮކްއަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޓިކްޓޮކް އަދި ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި ---

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޓިކްޓޮކް އަދި ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

މި ޑޭޓާ އެލަވަންސްގައި އެންމެ ދަށުން 10 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 250 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކުގައި ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ޓިކްޓޮކް ޑޭޓާ ޕެކްސް

  • އަވާލީ (1 ގަޑިއިރު) : 10 ރުފިޔާއަށް 2 ޖީބީ
  • ޑެއިލީ (24 ގަޑިއިރު) : 20 ރުފިޔާއަށް 20 ޖީބީ
  • ވީކްލީ (7 ދުވަސް) : 100 ރުފިޔާއަށް 50 ޖީބީ
  • މަންތްލީ (30 ދުވަސް) : 250 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ

ޔޫޓިއުބް ޑޭޓާ ޕެކްސް

  • އަވާލީ (1 ގަޑިއިރު) : 10 ރުފިޔާއަށް 2 ޖީބީ
  • ޑެއިލީ (24 ގަޑިއިރު) : 20 ރުފިޔާއަށް 20 ޖީބީ
  • ވީކްލީ (7 ދުވަސް) : 100 ރުފިޔާއަށް 50 ޖީބީ
  • މަންތްލީ (30 ދުވަސް) : 250 ރުފިޔާއަށް 100 ޖީބީ

މި ޑޭޓާ ޕެކްތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ޓިކްޓޮކް އަދި ޔޫޓިއުބް ކޮންޓެންޓްތައް ހެޔޮ އަގުގައި ބަލާލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ، އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޑޭޓާ ޕެކްތަކުގެ އިތުރުން އުރީދޫ ފްލިކްސް ޕެކް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް ނެޓްފްލިކްސް، އައިފްލިކްސް، ޓިކްޓޮކް، ސައުންޑްކްލައުޑް، ސްޕޮޓިފައި، ސޮނީލިވް އަދި މީޑިއާނެޓް އެމްއެސް އެޕް ގެ ކޮންޓެންޓް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

އަލަށް ތައާރަފުކުރި ޓިކްޓޮކް އަދި ޔޫޓިއުބްގެ ޑޭޓާ ޕެކްތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ! އަދި ޓިކްޓޮކް އަދި ޔޫޓިއުބް ޑޭޓާ ޕެކްއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ!

comment ކޮމެންޓް