މިމަހުގެ 21 އާއި 27 ގައި ބީއެމްއެލް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މެއިން ބްރާންޗު -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އިއުލާނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް އޮތް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މިމަހުގެ 21 އާއި 27 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މި ދެ ދުވަހު ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 08:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ޗެކްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް އެ ދެ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން ލިބޭ ރިކުއެސްޓް އަދި ޗެކްތައް އެ ދުވަހު ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ބީއެމްއެލް ޗެކް ޕްރޮސެސް ކުރުން އަދި
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިނުމާއި ބީއެމްއެލް ޗެކް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ހެނދުނު 12:00 ގެ ކުރިން ލިބޭ ރިކުއެސްޓް އަދި ޗެކްތައް އެދުވަހު ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލއިން ބުނީ ބޭންކުގެ ހިދުމަތްތައް ހޯއްދެއްވުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކިއުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޓޯކަންއަށް އެދެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ކިއުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކިއުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ބްރާންޗަށް އައުމުގެކުރިން އޮންލައިންކޮށް ބަލާލެވޭނެކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު ބޭންކު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޓޯކަން ލިބޭނެކަމަށް އެ ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން އެޕޮއިންޓްމަންޓު ދޫކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަިވަނީ އެކައުންޓް އޯޕަނިން ސެންޓަރު، ލޯން ސެންޓަރު އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ބޭންކުން ބުނީ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައިވެސް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ނެގުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުގެ ހިދުމަތްވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކޭޝް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކިން ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް