ހިޔާ ފްލެޓުތައް ދޭއިރު ހުންނާނީ ރައުޓަރު ބެހެއްޓީމާ ވަގުތުން އިންޓަނެޓު ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރަށް

ޖުލައި 14، 2021: ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި އެކު ލިބުނު ތަޅުދަނޑި ދައްކާލަނީ -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން 7000 ހިޔާ ފްލެޓުގައި ފައިބަރ ކޭބަލް އާއި އޮޕްޓިކަލް ނެޓްވަރކް ޑިވައިސް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އޮޕްޓިކަލް ނެޓްވަރކް ޓަރމިނަލްއަކީ ފައިބަރ ޓު ހޯމް ކަނެކްޝަންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. މި މަޝްރޫއު އަކީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސްމާޓް ސިޓީ އިނިޝިއޭޓިވްގެ މުހިންމު މަރުހަލާއެކެވެ.

އޮޕްޓިކަލް ނެޓްވަރކް ޓަރމިނަލް ނުވަތަ އޯއެންޓީ އަކީ ފައިބަރ ނެޓްވަރކްގައި މޮޑެމެއް ފަދައިން އިންޓަނެޓް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުވައިދޭ ވަސީލަތެކެވެ. އެޗްޑީސީއިން ދެކޭގޮތުގައި މިފަދަ ފައިބަރ ޓު ހޯމް ނެޓްވަރކެއް މުޅި ހުޅުމާލެ ސިޓީގައި ގާއިމު ކުރެވުމަކީ ސްމާޓް ސިޓީއަކަށް ހުޅުމާލެ ސިޓީ ހެދުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ބިންގަލެކެވެ. މިނެޓްވަރކްގެ ޒަރިއްޔާއިން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިބަރ ޓު ހޯމް ނެޓްވަރކް ހުރުމުން އަވަހަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ސެޓަޕް ހަދައި ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެއެވެ. ހިޔާ ފްލެޓްތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ފްލެޓް ނުވަތަ ގޭބިސީ އެކުލެވޭ ތަނެއްކަމުން ކޮންމެ ފްލެޓަކަށް ވަކިން ކޭބަލް އެޅުން ވާނީ އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށެވެ. މިފަދަ ނެޓްވަރކްއެއް ގާއިމްވެފަ އޮތުމުން ސަރވިސްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ދަތިތަކަކާ ނުލާ އަވަހަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދެވޭނެއެވެ. ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އައު ތަނަކަށް ހޯދާނަމަ އާންމު އުސޫލުން 2 ހަފްތާ ނުވަތަ އެއައްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނަގައެވެ. ނަމަވެސް މިނެޓްވަރކްގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ލިބެންފެށުން އަވަސް ވާނެއެވެ. އަދި އެންމެ ކޮލިޓީގައި އޮންލައިން ވިޑިއޯފަދަ އެއްޗިހި ސްޓްރީމް ކޮއްލާ، ފެންވަރު ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ލިބޭނެއެވެ.

މިފަދަ ނެޓްވަރކެއް ގާއިމްވެފަ އޮތުމަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެހެން ހިދަމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށްވެސް މަގު ފަހިކޮއްދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި އައު ހިދުމަތްތަކެއް ގާއިމުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސް އިތުރަށް މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނެޖެހޭނެ ނިޒާމެކެވެ. އެޗްޑީސީއިން އުއްމީދު ކުރަނީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރާ އިރު މި ފައިބަރ ޓު ހޯމް ނެޓްވަރކް ގާއިމްކޮއް ނިންމާފަ ހަވާލުކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރެވުމަކީ ހުޅުމާލެ ސިޓީ ސްމާޓް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ލިބޭ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

comment ކޮމެންޓް