ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް -- ސަން ފޮޓޯ/ ފަޔާޒު މޫސާ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިތާނީ ކޭމްޕް 2021 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، މިއަދުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ކޭމްޕް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ މި އަހަރުގެ ޚިތާނީ ކޭމްޕް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، 5 ޑޮކްޓަރުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރު ހަރަކާތްތެރިވާ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަނަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން، ޑރ. ޝައިލޭޝް އަދިކަރީ، ޑރ. އައިޝަތު އަޒްނާ، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް، ޑރ. މައުމޫން އާސިމް، އަދި ޑރ. ޢަބްދުﷲ އުބައިދުގެ އިތުރުން، ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ، ޑރ. މެހްމެތު އޯޑަރ ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންގެ ޖާގައާއެކު ފެށުނު މި ކޭމްޕް، އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް އެއް މަސް ދުވަހަށް ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

ޚިތާނީ ކޭމްޕް ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ، އާސަންދައަށް ކެނޑުމަށް ފަހު 4,000 ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް ބާއްވާ ކޮޓަރި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ޕްރަވެޓް ކޮޓަރިތަކަށް ޚާއްސަ އަގުތަކެއް އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ.

މި ކޭމްޕްގައި ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައި ވާ ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ. މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅައި، ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އެދެ އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަނޑައަޅާފައި ވާ ނަންބަރަކީ 3351610 އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރުމުން ވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

comment ކޮމެންޓް