އެސްޖޭ އިން ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރިއަށް ނިކުމެ، އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާފައިވާ އިރު އެތަނުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވަ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. އެސްޖޭ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ހާޑްވެއާ އަކީ، ހުޅުމާލޭގައި އެއްޗެހި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކާ ހާޑްވެއާ ކަމަށެވެ.

ހާޑްވެއާގެ އިތުރުން އެލްމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތާއި ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކުމަށް އެލްމިނިއަމަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް، އެސްޖޭ އެލްމްނިއަމްގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، ރަށުގައި ހުރެފައި ގުޅާލުމުން އެ ފިހާރައިން ވިއްކާ ސާމާނުތައް ބޯޓަށް ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށެވެ.