Sun Online
ވިހައިގެ ހަމަލާ އަމާޒުވި ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސު ސާގީ ސްކްރިޕަލް (ވ)، އަދި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔޫލިއާ (ކ)-- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
ވިހައިގެ ހަމަލާ އަމާޒުވި ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސު ސާގީ ސްކްރިޕަލް (ވ)، އަދި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔޫލިއާ (ކ)-- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ

އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ

ރުގިއްޔާ މުހައްމަދު މޫސާ
ލިޔުނީރުގިއްޔާ މުހައްމަދު މޫސާ

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓު 9): ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސަކަށް އެގައުމުން ވިހަ ދިން ކަމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައި، އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ތަރުޖަމާނު ހެދާ ނައުއާޓު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ 'ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ކެމިކަލް ނުވަތަ ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައި' އެވެ.

އެހެންކަމުން އެމެރިކާއިން މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ އެވެ.

އެފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް އެމެރިކާއިން އެގައުމަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ހުއްޓުވުން ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެ އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސު ސާގީ ސްކްރިޕަލްއަށް ވިހަ ދިން މައްސަލައިގައި އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ވަނީ ރަޝިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައި އެވެ.

މިދިޔަ މާޗް މަހު ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޔޫލިއާ ވަނީ ސެލިސްބަރީގެ ޕާކެއްގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވާ ފެނިފައި އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެދެ މީހުންނަށް ވަނީ ރަޝިއާއިން އުފައްދާ ނޯވިޗޮކް ކިޔާ ނާވް އޭޖެންޓެއް ދީފައި އެވެ.

އެހާދިސާއަަށް ފަހު ސްކްރިޕަލް އާއި ޔޫލިއާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އެ ދެ މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ސެލިސްބަރީ ކައިރީގައި ދިރިއުޅޭ ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ވެސް ވަނީ ނޯވިޗޮކްގެ އަސަރު ފެނިފައި އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ ހާލު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެފައި އެވެ.

އެމައްސަލައިގައި ކުށްވެރި ވަނީ ރަޝިއާކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސިވިލާތުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ރަޝިއާއިން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައި އެވެ.

ސްކްރިޕަލްއަކީ ރަޝިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ސްކްރިޕަލް ދޫކޮށްލައިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. (އަލްޖަޒީރާ)

ގުޅޭ ޓެގު

އެމެރިކާ ރަޝިއާ
infinity loading...
×
DB released 01.