ރެސިޕީ: ޗިކަން ފަޖީޓާ މެލްޓްސް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ތަވާއެއްގައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުކޮޅު އަޅާފައި ރޯފިލުވާލާށެވެ. މުށިކުލަ އަރަން ފެށުމުން ފިޔާ، ބެލްޕެޕާ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓެކޯ މިކްސް، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް އެއްކޮށްލާފައި ކުކުޅުތަކުގެ ތެރެއަށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ޖޫސްފޮދު އޮލަޖެހެންދެން ކައްކާށެވެ.

އަވަން ޕްރީހީޓް ކުރަން ޖައްސާށެވެ. ޕާންފޮތިތަކުގައި ސަލްސާ އުނގުޅާފައި އޭގެ މައްޗަށް ކުކުޅު ކޮޅެއް އަޅާފައި ޗީޒް ބުރުވާލާށެވެ. ދެން ޗީޒްކޮޅު ވިރެންދެން އަވަނުން ފިހާނީއެވެ.

comment ކޮމެންޓް