އޭއެފްސީ ކަޕް (ފުލްޓައިމް): ޓީސީ 2-3 ބެންގަލޫރު

އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްލޭ އޯފްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ލެގު މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް ސަންގެ ކިޔުންތެރީންނަށް މަރުހަބާ!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިރޭ 9:00ގައި ކުޅޭ އެ މެޗަށް ޓީސީއާއި ބެންގަލޫރު ނުކުންނަ އިރު:

  • ޓީސީން ޕްލޭ އޯފްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބަނގުލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން. ބަނގުލަދޭޝް އަދި ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު މެޗުވެސް ޓީސީން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައި.
  • ބެންގަލޫރުން ޕްލޭ އޯފްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބޫޓާންގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެން. ބޫޓާންގައި ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމުނު ނަމަވެސް، އިންޑިއާގައި ކުޅުނު މެޗު ބެންގަލޫރުން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައި.
  • ޕްލޭ އޯފްގެ ދެ ލެގަށްފަހު އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދާ ޓީމަކަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ޖާގައެއް ލިބޭނެ. އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދާ ޓީމެއް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ އައިޒޯލްއާއި، ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އަދި ބަނގުލަދޭޝްގެ ދާކާ އަބަހާނީއާ.
  • ޓީސީއާއި ބެންގަލޫރު ބައްދަލުކުރާ ޕްލޭ އޯފްގެ ދެވަނަ ލެގު މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި.

comment ކޮމެންޓް