Last updated: 11 month 3 day ago

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

  • ގަރާރާ މެދު ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރަނީ
  • ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އިރު 43 މެމްބަރުން ތިބޭނެ: ނިހާން
  • ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުންނަށް ޖަލްސާއަށް ނުވަދެވޭ
ބުލޮގު ޚުލާސާ

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. މިއާއެކު ގާނޫނު އަސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތަކާއި ބައެއް ގާނޫނުތައް ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައި.

އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ މައުރޫފް

މަޖިލިސް ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ގެއްލިގެނެއް ނުދޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު

ރައީސް އައިސް ބަޔާން ނުއިއްވާ ހިނދަކު މަޖިލީހެއް ނުހުޅުވޭނެ
14:45 ފާތިމަތު ސައީދު
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ގަރާރާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ބަޔަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހާޒިރުވެ ނޫނެކޭ ބުނާނެ. އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ނުވާތީ އޭގެ މާނައަކީ އެބޭފުޅުން ހިތްހަމަ ނުޖެހެނީއޭ ވެސް ނޫނޭ
14:42

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ޕީޕީއެމްގެ އެއް މެމްބަރު ފިޔަވައި ހުރިހާ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް މިއަދު ހާޒިރުވި
14:41 އައިޝަތު ފަރީޙާ

https://sun.mv/101572

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތީ ކޮމެޓީގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފި

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

މަޖިލިސް ޗުއްޓީގައި އޮންނަ އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނާނެ. މަޖިލިސް ހިނގާއިރު އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ.
14:32 މާހިލް މުހައްމަދު

ޕީޕީއެމްއިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ.

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ކޮމިޓީން ގަރާރާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ނިންމައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރާއިރު 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތިބޭނެ
14:18 ފާތިމަތު ސައީދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ފާސްކުރާއިރު ނުވަތަ ބަަދަލެއް ގެނެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރު 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ތިބެންޖެހޭނެކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި

14:18 ފާތިމަތު ސައީދު

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 'ސަން' އަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު މަޖިލީހުން ބޭއްވީ އާންމުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކަމެއް ބަލައިގަތުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް ކަމަށް. އަދި އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއް ނޫން ކަމަށް.

14:09 މުޙައްމަދު ސަމާޙު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން

ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި. ކޮމިޓީ ކުރިޔަށް ދަނީ ސިއްރުކޮށްގެން.

14:00 އަފްރާހް އަބްދުއްރަޝީދު

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުން ދަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ނުދިޔައީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމަކަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދޭން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް. އަދި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ނުވައްދަން މަސައްކަތްކުރި ހުރިހާ ފަރާތަކުން ތިބީ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ކަމަށް.

13:46 މާހިލް މުހައްމަދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިވަގުތު ދަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުން.

13:39 ފާތިމަތު ސައީދު

ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 2:00 އަށް ތާވަލުކޮށްފި.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ.

11:50

11:50 ފާތިމަތު ސައީދު

މެމްބަރު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިބި 38 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ސަރަހައްދުން

ދައުރުން ބޭރުގައި ޖަލްސާ ބާއްވައިގެން އެ ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް
11:41 ފާތިމަތު ސައީދު

ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިމުނުކަން މަޖިލީހުން ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު އިއުލާނުކުރައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު

ގަރާރުގެ ވަކި މާއްދާތަކެއް ބަލައިގަނެ ވަކި މާއްދާތަކެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވޭ. އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން އެ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީން ގެންނަވާނެ ކަމަށް ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން
ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު

https://sun.mv/101563

ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރުގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބައެއް ބާރުތަކާއި އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމަ ގަރާރުގެ ބައިތަކަށް ކޮމިޓީން އިސްލާހު ގެނައުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.
11:35 ފާތިމަތު ސައީދު

ކުއްލު ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިހާން ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި. އަދި އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފު ވާނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައި.

ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ. ބައެއް މެމްބަރުން މިކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާކަން. ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހު ބޮލާލާ ޖެހުން ކަހަލަ ކަމެއް.
ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ

ގައުމަށް މިއަދު ކުރިމަތިވި މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ ގައުމަށް ގައްދާރުވި ބައެއްގެ ސަބަބުން. އެއީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށް ދިޔަ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ސަބަބުން. 12 މެމްބަރުން ވަނީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައި.
11:27 އައިޝަތު ފަރީޙާ

https://sun.mv/101562

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހާލަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާތީކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވި ސިޓީގައިވޭ.

11:25 ފާތިމަތު ސައީދު

މިއަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކީ ގައުމަށް ގައްދާރުވި މީހެއް ކަމަށް ރިފާއު ވިދާޅުވި. އަދި ގައުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ނުކުންނާނެކަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު

ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގައްދާރުންގެ ދިފާއުގައި ނުކުތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖިބެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގައުމުގައި ވެރިކަން ކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހާއިނުން މިގައުމަށް އަރަން ގޮވާލާ މަންޒަރު. އެހެން ގައުމެއްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރާ މަންޒަރު
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މި އެދެނީ މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދޭށޭ
11:20 ފާތިމަތު ސައީދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

11:16

11:15 ފާތިމަތު ސައީދު

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

އިދިކޮޅު މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ.

މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމީ އެއީ ގާނޫނާއަސާސީއާ ހިލާފަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށް ވަތީ ކަމަށް.

ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް މަޖިލީހުން ނިންމާއިރު 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވި.

11:12

11:07 ފާތިމަތު ސައީދު

މަޖިލީިހުގެ އަމީން އާންމުގެ ނައިބު މިވަގުތު ދަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ.

11:06 ފާތިމަތު ސައީދު

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި ނަމަވެސް އަދި ޗަމްބަރު ތެރެއަށް ވަދެވަޑައެއް ނުގަންނަވާ

11:03 ފާތިމަތު ސައީދު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިބީ 39 މެމްބަރުން

11:00 ފާތިމަތު ސައީދު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފި.

10:59 މުޙައްމަދު ސަމާޙު

މި ޖަލްސާއަށް، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން މުހައްމަދު އަމީތު ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި.

އެހެން ނަމަވެސް ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން އެ މެމްބަރުންނަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށް އެންގި.

އެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުން ޖަލްސާ ފުރަތަމަ އެޖެންޑާކޮށް ދައުވަތު ދިން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއީ މެމްބަރުން ކަމަށް ބުނެ ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރު ކުރުމުން ދައުވަތު ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި

10:58 ފާތިމަތު ސައީދު

https://sun.mv/101559

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ހިމެނޭ ހުރިހާ މަގެއް ވަނީ ބަންދުކޮށް، އެސަރަހައްދުގެ ސެކުއިރިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި

18:11

https://sun.mv/101308

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދަށް ދިން 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ މަންފާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހޯއްދެވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފި

18:09

https://sun.mv/101305

ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ފުލުހުންގެ ތަހްގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފި

އަހުމަދު ޝިފާން، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު

ނަޖްމާ އިބްރާހިމްގެ ގެއިން ފެނުނު ކަޅު ފޮށިން ވަނީ މިކަމާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކިތާބީ ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފަ. މީގެ ތެރެއިން އެއް ޑޮކިއުމެންޓަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގެން އެބައޮވޭ ފާރިސް މައުމޫން، މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މެދުވެރިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ބައްދަލުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.
އަހުމަދު ޝިފާން، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު

މީގެ އިތުރުން ރިޝްވަރުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން އަގުބޮޑެތި ޕްރޮޕަޓީސް ގަތުމަށް އެތަންތަން ބަލަން ދަތުރުކޮށް އެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މި ވިޔަފާރިތައް މި ގޮތަށް ހިންގާކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި ވަނީ ލިބިފަ. މީގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރޭ އަނެއް ތުހުމަތަކީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ގަސްތުގައި ހުރަސް އަޅައި، އަދި މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އައިޓީ ވިއުގަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ކަމަށް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި.
އަހުމަދު ޝިފާން، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނާޖާއިޒް މަގްސަދެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއް ބެނިފެޝަރީ އަކީ އަބްދުﷲ ސައީދުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަހުގީގަށް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި.
އަހުމަދު ޝިފާން، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު

މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ. މީގެ އިތުރަށް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން މި މައްސަލާގައި ހެކި ދިނުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ އެ ފަރާތްތައް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ.
އަހުމަދު ޝިފާން، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން

ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ، މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އަބްދުﷲ ސައީދު، އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ހަސަން ސައީދު ހުސައިން، އަބްދުﷲ ސިނާން، އިލްހާމް އަހުމަދު، އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް، ފާތިމަތު ނާސިރާ، އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، ނަޖުމާ އިބްރާހިމް، މުހައްމަދު އަޒްމީ، މުހައްމަދު ނަދީމް، ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ބޮނިއާ ސުދާގަރު. މިއީ މިވަގުތު ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބި މި މައްސަލާގައި ސުވާލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް
16:15 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

15:53 އެމްއެންޑީއެފް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ސިފައިންނެއް ނުފޮނުވާނެ: އެމްއެންޑީއެފް

އިންޑީއާއިން ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ނުފޮނުވާނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ބުނެފި.

ޑިފެންސުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިއާ އަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ބަދަހި ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަމުންދާ ދެ ގައުމަށް ވާތީވެ، އިންޑިއާއިން ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ނުފޮނުވާނޭ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ، އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުމާ މެދު ސުވާލުއުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކަށް ވުމާއެކު އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

15:51 މުއާވިޔަތު އަންވަރު

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މައްސަލާގައި 13 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފި