އެތައް ދުވަހެއްގެ ގަނަތެޅުމަށްފަހު އުއްމީދީ "ހިޔާ"ގެ ދަށަށް!

އެ ޒުވާނާއަކީ "ހިޔާ" ފްލެޓްތަކުން އަލަތު ކައިވެނީގެ ކެޓަގަރީން، ހިޔާ ފްލެޓު ލިބުނު މީހެކެވެ. ފްލެޓު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައި ހުރި ޒުވާނެކެވެ. އެ ޔަގީންކަމުގެ ލިޔުން އެ ޒުވާނާގެ އިތުރުން ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައި އެބަ އޮތެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން

މިނިމަމްވޭޖަށް ކުރި އިންތިޒާރަށް އުފާވެރި ނިމުމެއް!

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން މިއަދު އިންތިޒާރު ކުރަނީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅޭނެ ދުވަހަކަށެެވެ. މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ވާނެއެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ތަނަވަސްވެ، އެތައް ކަންބޮޑުވުމެއް ފިލައިގެންދާނެއެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފައިވަނީ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން

މަޖިލިސް 2021: ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި މުހިންމު ބިލުތަކެއް ފާސްކުރި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ނިންމައި، މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާނީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ކޮވިޑް މަރުތައް ގިނަވެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވި އަހަރެއް

ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް އަނެއްކާވެސް ފެނި، ރާއްޖޭގެ ފިޔަވަޅުތައް އަންނަނީ ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. "އޮމިކްރޯން" ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ވޭރިއަންޓު ފެނުމާއެކު ހަތް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން

367,450 Vaccine completed

ކާމިޔާބު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް

އެ ޒުވާނާއަކީ "ހިޔާ" ފްލެޓްތަކުން އަލަތު ކައިވެނީގެ ކެޓަގަރީން، ހިޔާ ފްލެޓު ލިބުނު މީހެކެވެ. ފްލެޓު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައި ހުރި ޒުވާނެކެވެ. އެ ޔަގީންކަމުގެ ލިޔުން އެ ޒުވާނާގެ އިތުރުން ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައި އެބަ އޮތެވެ.

އިތުރަށް ކިޔާލަން

ޚިދުމަތްތެރީން ވަކިވެދިޔަ އަހަރެއް

އަމީރު މުހައްމަދު ނޫރައްދީން
ނާއިލާ އިބްރާހިމް ކަލޭފާނު
ޒާހިރު އާދަމް (ގައްދޫ ޒާހިރު)
ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދު
ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު
ނއއވ އުމަރު ޒާހިރު
އިސްމާއިލް ފަތުހީ
ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު
މުޖުތާޒް ފަހްމީ
ޝެއިހް ޖައުފަރު ފާއިޒް
ހުސައިން ވަހީދު (މަޖިލިސް މެންބަރު)
އަބްދުﷲ ހަސަން (ހޮޅުދޫ އަބްދުﷲ)
ޑރ. އަހްމަދު ލަތީފް
ކޮއި މުހައްމަދު ރަޝީދު
ލޯޖެހި އަހްމަދު މަނިކު
ނއއވ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ކަރަންކާ ރަޝީދު)

ނަޝީދުގެ ރައްދު: ބަޔާނަކަށްވެސް ބަހަކަށްވެސް ދައްކަން އޮތީ "ޖާނާ ހިތާ މޭ"

އިތުރަށް ކިޔާލަން

play icon

2021 ފޮޓޯއިން