ކިޔުންތެރިން ލިޔުއްވުމަށް

ކަމުދޭ

7

ލިޔުން

7

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން 5

ނަމޫނާދެއްކުން ކުދިން ބޮޑެތިވަމުން އަންނައިރު އެކުދިންކުރާ އަދި ކުރަން ހިތައްވެސް ނާރާ ނުބައި ނުލަފާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އެކުދިންގެ ގާތުގައި ދައްކާ އެކަންކަން ކުރުން މަނާކޮށް ހެދުމަކީ، އެކުދިން ލައްވާ އެކަންކަން ކުރުމަށް އެޅޭ ބާރެކެވެ. މިބާވަތުގެ ވާހަކަ ކުދިންނާއި ދައްކަންވާނީ އަދި އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާންވާނީ، އެކުދިން ހިތުގައި އެފަދަ ޚިޔާލު އުޅޭކަން މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނަށް ޔަޤީންވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. އަންނަނިވި މިސާލުތަކަށް ވިސްނާލަމާހެއްޔެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ކުރިމަތީގައި އަބަދާއި އަބަދު ހިނގަހިނގާ ތަކުރާރުވެ ތަކުރާރުވެ ހުންނަ ކަންކަމެވެ. ދަރިފުޅު ކުރިކަންތަކާއިމެދު މަންމަ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނަސޭހަތްތެރިވަނީއެވެ. ބައްޕައަށް ގެއަށް އާދެވުނު އިރު ދަރިފުޅު އިނީ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެންނެވެ. ދެރަވެފައެވެ. މަންމަ ދެމުންދިޔަ ނަސޭހަތް...
  2 ކޮމެންޓު
  26 މެއި 2012
  1
  0 ކޮމެންޓު
  11 މެއި 2012
  1
  0 ކޮމެންޓު
  11 މެއި 2012
  1
  0 ކޮމެންޓު
  03 މެއި 2012
  1